Teollisuus Metsäteollisuus
3 minuutteja luettu

Yhteistyö helpottaa vähähiilisten runkoratkaisujen valintaa uusia rakennuksia suunniteltaessa

27/05/2022, 06:51
Yhteistyö helpottaa vähähiilisten runkoratkaisujen valintaa uusia rakennuksia suunniteltaessa
Kuva: Stora Enso
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi rakennuksien elinkaaripäästöihin. Erityisesti valinta runkoratkaisusta tehdään hyvin varhaisessa vaiheessa rakennuksen suunnittelua. Varhaisen suunnitteluvaiheen tietoa eri runkomateriaalivaihtoehtojen vaikutuksista päästöihin on vähän. Combient Puren johtamalla NCC:n, Stora Enson ja Rambollin yhteistyöllä haluttiin vastata tähän tarpeeseen. Tieto tukee vähähiilisten kiinteistöjen kehittämistä, jolloin uudisrakentamisen aiheuttama hiilijalanjälki pienenee.

Massiivipuu runkoratkaisuna mahdollistaa merkittävät elinkaaripäästöjen vähennykset

Tarkastelemalla koko rakentamisen arvoketjua yritykset pystyivät pureutumaan siihen, millaisilla erilaisilla päämateriaaliratkaisuilla ja runkorakenteilla voidaan päästä hyviin päästövähennystuloksiin. Yhteistyön aikana tutkittiin sekä asuinkerrostalo- että toimitilarakennuskohteen rakennesuunnitelmia erityisesti materiaalivalintojen ja päästövaikutusten osalta, erilaisia vaihtoehtoja verraten.

Asuinkerrostalon materiaalivalintoja ja päästötietoja tarkasteltiin kolmen samalle tontille tehdyn rakennussuunnitelman kautta:

  • kohde suunniteltuna betonia päämateriaalina käyttäen,
  • edellinen suunnitelma kohteesta konvertoituna massiivipuulle ja
  • kohde suunniteltuna optimoidusti massiivipuuta päämateriaalina käyttäen.

Toimitilarakennuksen osalta tarkasteltiin kahta samalle tontille tehtyä suunnitelmaa:

  • kohde suunniteltuna betonia päämateriaalina käyttäen ja
  • kohde suunniteltuna optimoidusti massiivipuuta ja vähähiilistä betonia päämateriaaleina käyttäen.

Tarkasteltujen rakennuskohteiden suunnitelmissa massiivipuu päärakennusmateriaalina toi 15 – 21 % päästövähennykset koko rakennuksen elinkaaren aikana. Suurimmat vaikutukset nähtiin asuinrakennuksen kantavissa seinissä ja välipohjissa, joissa päästiin yli 70 % päästövähennyksiin massiivipuuratkaisuilla. Toimistorakennuksen osalta palkeissa päästiin 66 % päästövähennykseen massiivipuuvaihtoehdolla.

”Yhteistyön tulokset osoittavat, kuinka jo olemassa olevia massiivipuuratkaisuja hyödyntämällä rakennuksen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää merkittävästi”, sanoo Stora Enson rakentamisen ratkaisujen myyntijohtaja Tomi Jussila tiedotteessa.

Arvoketjuyhteistyö mahdollistaa optimaalisen vähähiilisen päärakennusmateriaalin valinnan

Päästötiedon kulku läpi rakentamisen arvoketjun on yksi tehokkaan, päästöjä minimoivan suunnittelun mahdollistaja. Tässä yhteistyössä rakennusmateriaalin valmistaja, suunnitteluyritys ja rakennusyhtiö työskentelivät saumattomasti yhdessä, mikä tavanomaiseen työskentelytapaan verrattuna mahdollisti muun muassa eri suunnitteluratkaisujen vertailun ja prosessiparannusten tuottamisen, ja siten päästöjen kannalta parhaat valinnat.

Massiivipuurakentamisessa suunnitteluvaihe on usein perinteistä teollista rakentamista pidempi. Yksi syy on siinä, että massiivipuuelementtien ja muiden materiaalien yhteensopivuus täytyy suunnitella ennen kuin puuelementtien valmistus voi alkaa. Tässä yhteistyössä yritykset pystyivät tietoa avoimesti jakamalla toteuttamaan myös tehokkaan suunnitteluprosessin.

”Puurakentamisessa kustannustehokkuus pohjautuu pitkälle vietyyn esivalmistukseen, jossa rakennesuunnittelu ja monialaisuus ovat kriittisessä roolissa. Siksi jo hankekehitysvaiheessa on aidosti mahdollisuus vaikuttaa rakenteiden osalta hiilipäästöihin”, sanoo Rambollin puurakentamisen asiantuntija Jaakko Paloheimo.

Loppuasiakkaan suuntaan tällainen yhteistyö mahdollistaa läpinäkyvän tiedonsaannin eri materiaalivaihtoehdoista jo siinä aikaisessa vaiheessa, kun päätöksiä päärakennusmateriaalista tehdään.

”Arvoketjun toimijoiden yhteistyö paransi NCC:n kykyä tarjota asiakkailleen massiivipuurunkoisia rakennuksia. Lisäksi NCC yhdessä muiden osallistujien kanssa pystyi kehittämään hankkeiden kokonaisprosessia kaikkien toimijoiden eduksi”, kommentoi NCC:n kehitysjohtaja Pekka Kiuru.

Suuryritysten yhteistyö on uusi tapa luoda ja edistää vaikuttavia ilmastoratkaisuja

Arvoketjuyhteistyö tavanomaisten asiakas-toimittaja-suhteiden ulkopuolella ei ole vielä yleistä. Yritysten välinen yhteistyö voi kuitenkin ratkaista sellaisia liiketoimintahaasteita, joita yritykset eivät yksinään pysty ratkaisemaan. Moniyritysyhteistyö voi auttaa yrityksiä tiedonjaossa, nopeassa tuotekehityksessä ja innovoinnissa sekä kustannusten ja riskien jakamisessa.

Yhteistyöprojektit vaativat kuitenkin onnistuakseen usein toimintaa ohjaavan yksikön. Combient Pure toimi yhteistyössä neutraalin orkestroijan roolissa, suunnitellen ja johtaen yhteistyötä yritysten asiantuntijoiden välillä.

”Moniyritysyhteistyö suurten yritysten välillä vaatii sen, että neutraali orkestroija pitää lankoja käsissään: huolehtii siitä, että kaikki tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, kaikki osallistuvat aktiivisesti ja luovat uutta yhdessä tehden. Combient Puren työtä on nopeuttaa ilmastoratkaisujen syntymistä juuri moniyritysyhteistyön keinoin”, toteaa Combient Puren johtaja Marika Määttä.

#combient pure #ncc #ramboll #stora enso
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0