Uutiset
12 minuutteja luettu

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023:Kiihtyvää hallittua kasvua

16/05/2023, 03:00
NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023:Kiihtyvää hallittua kasvua
NYAB arkistokuva.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

NYABILLA Kiihtyvää ja hallittua kasvua.

NYABin ensimmäistä vuosineljännestä voidaan kaiken kaikkiaan pitää vahvana suorituksena. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus parantui ja tilauskanta maaliskuun lopussa nousi merkittävästi viimevuotista tasoa korkeammaksi, 235 miljoonaan euroon.

  • Liikevaihto oli 39,2 (11,6) miljoonaa euroa, kasvua 34 prosenttia vertailukauden 29,3 miljoonan euron pro forma -liikevaihdosta
  • EBITA oli -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa ja parantui 55 prosenttia vertailukauden -2,2 miljoonan euron pro forma -EBITAsta
  • Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 235,0 (156,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 50 prosenttia maaliskuusta 2022
  • Sovintosopimus Mikkelin kaupungin kanssa tuli voimaan katsauskauden jälkeen ja sillä on 9,2 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus sekä 3,6 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus toiselle vuosineljännekselle

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 01–03/2023 (3 kk) 01–03/2022 (3 kk) 01–12/2022 (12 kk) 
Liikevaihto, 1000 EUR 39 15211 613 247 702 
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -480-98733 100 
-osuus liikevaihdosta -1,2 %-8,5 % 13,4 % 
EBITA, 1000 EUR -1 229-1 284 30 488 
-osuus liikevaihdosta -3,1 %-11,1 % 12,3 % 
Liiketulos (EBIT)*, 1000 EUR -7 003-2 351 12 242 
-osuus liikevaihdosta -17,9 %-20,2 %4,9 % 
Tilikauden tulos, 1000 EUR -8 056-2 5788 396 
-osuus liikevaihdosta -20,6 %-22,2 % 3,4 % 
Omavaraisuusaste 84,1 %82,7 %78,8 % 
Tilauskanta, 1000 EUR 235 026156 308238 722 

*Liiketulokseen vaikuttavat merkittävissä määrin konserniliikearvosta tehdyt poistot, joiden suuruus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -5,8 (-1,1) miljoonaa euroa ja 18,2 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

NYABin ensimmäistä vuosineljännestä voidaan kaiken kaikkiaan pitää vahvana suorituksena. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus parantui ja tilauskanta maaliskuun lopussa nousi merkittävästi viimevuotista tasoa korkeammaksi, 235 miljoonaan euroon.

NYABin liiketoiminnan volyymit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä perinteisesti kausiluonteisesti alhaisimmat projektien toteutuksen alkaessa pohjoisilla alueilla toden teolla vasta kevään tultua. NYABin toimiessa niillä markkinasegmenteillä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle, on tilauskannan onnistunut vahvistaminen kuitenkin ollut mahdollista.

EBITA parantui -1,2 miljoonaan euroon, kun taas vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin pro forma -EBITA oli -2,2 miljoonaa euroa.

Ruotsissa olemme muokanneet ja vahvistaneet organisaatiotamme, jotta olemme valmiit aiempaa korkeampiin liiketoiminnan volyymeihin loppuvuoden aikana. Tilauskantamme on hyvin hajautettu, sisältää hyväkatteisia projekteja, useita monivuotisia sopimuksia sekä yhteistyösopimuksia, ja on jakautunut tasaisesti eri liiketoimintayksiköiden välille.

Suomessa on ollut palkitsevaa nähdä, että osaava organisaatiomme on päässyt hyödyntämään vahvuuksiensa tuomaa potentiaalia. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä organisaatiossa aloitetut uudelleenjärjestelyt ovat jo tähän mennessä johtaneet parempaan liiketoiminnan suoriutumiseen ja kannattavuuteen. Lisäksi CapManin rahaston kanssa omistamamme yhteisyritys, Skarta Energy, on jatkanut kehitystään tavoitteenaan rakentaa liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti 800 MW edestä aurinkovoimaa viiden vuoden aikana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2023 hallitustamme vahvistettiin uusilla jäsenillä, joilla on monipuolinen kokemus suurten julkisten yhtiöiden johtamisesta. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet näin asiantuntevan ja sitoutuneen hallituksen, joka täydentää yrittäjähenkistä sieluamme yhtiön kehittämisessä tärkeässä roolissa. Haluan myös kiittää hallituksen jättäneitä Jukka Juolaa ja Aarne Simulaa heidän panoksestaan NYABin muovaamisessa nykyiseksi listatuksi yhtiöksi vuoden 2022 aikana.

NYABin analyytikkoseuranta alkoi huhtikuussa 2023. Seuranta on tärkeä osa yhtiön tunnettuuden lisäämistä ja siten tukee osakkeemme likviditeetin parantamista jatkossa. Käytettävissämme olevia vaihtoehtoja rahoitusmarkkinoilla lisää myös siirtyminen IFRS-raportointiin, jonka tavoittelemme olevan pian valmiina. Pyrimme myös kertomaan johtopäätöksistä tulevaisuuden listautumisvaihtoehtojen osalta mahdollisimman pian. Kaikki tämä tehdään pyrkimyksenä maksimoida pitkän ajan arvonluonti sidosryhmillemme.

NYABin taloudelliset tavoitteet kuvastavat tavoitettamme saavuttaa kannattavaa ja kestävää kasvua. Tilikaudella 2023 odotamme liikevaihtomme olevan 315–340 miljoonaa euroa ja EBITAn olevan 25–33 miljoonaa euroa. Olemme päässeet alkuvuonna hyvään vauhtiin, joten olen vakuuttunut, että tulokset ovat odotusten mukaiset.

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2023

NYAB ohjeistaa tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 315–340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 25–33 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi markkinanäkymänsä vuodelle 2023 suotuisiksi, vaikka korkealla pysytelleet inflaatio ja korkotaso luovat vielä epävarmuutta toimintaympäristöön. Ruotsissa kysyntä on jatkunut vakaana, mutta Suomessa on näkyvissä kysynnän tasaantumista erityisesti uusien tuulivoimaprojektien osalta. Liiketoiminnan kausiluontoisuuden takia ja aiempien vuosien mukaisesti merkittävän osan tilikauden liikevaihdosta ja tuloksesta odotetaan kertyvän toisen vuosipuoliskon aikana. Ohjeistus perustuu tämänhetkiseen euron ja kruunun väliseen valuuttakurssiin.

Liiketoiminta ja taloudellinen suoriutuminen

NYABin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 39,2 (11,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 33,8 prosenttia vertailukauden pro forma -liikevaihdosta ja jakautui maantieteellisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

Liikevaihto (MEUR)Q1/2023Q1/2022Q1/2022 (pro forma)
Suomi14,98,48,4
Ruotsi24,23,321,0
Yhteensä39,211,629,3

Konsernin EBITA oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa. EBITA parantui 54,5 prosenttia vertailukauden pro forma -luvuista ja jakautui maantieteellisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

EBITA (MEUR)Q1/2023Q1/2022Q1/2022 (pro forma)
Suomen liiketoiminta0,0-1,4-1,4
Ruotsin liiketoiminta-1,40,1-0,8
Muut allokoimattomat0,20,00,0
Yhteensä-1,2-1,3-2,2
Osuus liikevaihdosta-3,1 %-11,1 %-7,4 %

Pro forma -lukuihin on sisällytetty NYAB Sverige AB -alakonserni, joka on kuulunut NYAB Oyj -konserniin ja siten ollut osana raportoituja lukuja 31.3.2022 alkaen.

Suomessa NYAB on kasvanut alkuvuoden aikana erityisesti energiarakentamissa. Se teki tammikuussa Energiequellen kanssa lähes 18 miljoonan euron arvoisen Balance of Plant (BoP) -sopimuksen koskien Kristiinankaupunkiin Pohjanmaalle rakennettavaa uutta Mikonkeitaan tuulipuistoa. NYAB toimittaa Energiequellelle tuulivoimapuiston tiet, nostoalueet, perustukset, sisäverkon, sähköaseman ja voimajohdon rakentamisen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että NYABin vastuulla on tuulipuiston rakentamisessa kaikki muu paitsi voimaloiden pystytykset. Sopimuksen myötä NYABin valmistuneet ja käynnissä olevat tuulipuistohankkeet sisältävät jo yli 190 tuulivoimalaaLisäksi NYAB on jatkanut edellisellä tilikaudella alkaneiden suuremman mittaluokan energia-, infra- ja teollisuusprojektien toteuttamista.

Ruotsissa NYABin kasvu on peräisin erityisesti Pohjois-Ruotsin merkittävistä puhtaaseen tulevaisuuteen tähtäävistä investointihankkeista, jotka tuovat säännöllisesti mukanaan uusia projektimahdollisuuksia yhtiölle. Yksi merkittävä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehty sopimus oli liikennevirasto Trafikverketin kanssa tehty sopimus, joka koskee malmikaivosalueille johtavan kuljetus- ja huoltoliikenteen kannalta olennaisen tien vahvistamistoimenpiteitä. Lisäksi NYAB on jatkanut kasvuaan Tukholman alueella, jossa sen uudet sopimukset sisältävät mm. uusien joukkoliikenteen väylien rakentamista. Lisäksi NYABilla on kymmeniä monivuotisia puite- ja kunnossapitosopimuksia, jotka tuovat sille tuloja ympäri vuoden.

NYABin ja CapMan Infra -rahaston yhteisyritys Skarta Energy Oy on jatkanut aktiivista aurinkovoimahankkeiden kehittämistä sekä vahvistanut organisaatiotaan hankkeiden rakentamisen alkamiseen varautumiseksi. Yhtiön tavoitteena on rakentaa seuraavan viiden vuoden aikana yli 800 MW edestä aurinkovoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi helmikuussa yhtiön omistamalle hankeyhtiölle 13,3 miljoonaa euroa investointitukea Utajärvelle suunnitellulle aurinkopuistohankkeelle. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettava puisto on Suomen ensimmäinen Fingridin kantaverkkoon yhdistettävä aurinkopuisto. Skarta Energyn vaikutus NYAB-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,4 miljoonaa euroa muodostuen erityisesti yhteisyrityksen perustamisessa syntyneen liikearvon poistoista ja sen toiminnan aloittamiseen liittyvistä etupainotteisista kuluista.

NYAB Oyj allekirjoitti helmikuussa sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti sen toiseksi suurimmasta osakkeenomistajasta Andament Group Oy:stä jakautuva yhtiö, Andament II Sulautuva Oy, sulautuu NYAB Oyj:hin. Ehdotetussa järjestelykokonaisuudessa 111 000 000 Andamentin aiemmin omistamaa NYABin osaketta, jotka vastaavat 15,7 % NYABin osakekannasta, mitätöidään ja Andamentin osakkeenomistajille suunnataan vastaava määrä uusia NYABin osakkeita. Järjestelyn tarkoituksena on selkeyttää NYABin omistusrakennetta ja laajentaa sen omistuspohjaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta NYABin osakkeiden nettomäärään tai liiketoimintaan, ja sen nettovaikutus Yhtiön taseasemaan on neutraali. NYABin varsinainen yhtiökokous hyväksyi järjestelyn 26.4.2023 ja valtuutti hallituksen päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta sekä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antamisesta. Sulautumisen arvioidaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä.

Toimintaympäristö ja riskit

NYAB-konsernin keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä valuuttakurssien vaihteluihin, jotka vaikuttavat konsernin euromääräisinä raportoimiin taloudellisiin tietoihin. Ruotsin kruunu on jatkanut heikentymistään vuoden aikana ja sen arvo ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,4 % vertailukautta heikommalla tasolla. Konsernin liiketoimintaan liittyviä strategisia, operatiivisia, vahinko-, taloudellisia ja hallinnollisia riskejä on käsitelty tarkemmin tilikaudelta 2022 laaditussa vuosikertomuksessa.

Taantuman todennäköisyyden kasvu, korkea inflaatio ja nousevat korot ovat heikentäneet rakennusalan näkymiä. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan luottamus rakennusalalla on laskenut alkuvuonna jopa Ukrainan sodan alkamista helmikuussa 2022 alhaisemmalle tasolle. Rakennusteollisuus RT ry arvioi tuoreimmassa katsauksessaan toimialan olevan suhdanteen pohjalla ja näkymien parantuvan loppuvuotta kohden. Valtion infrahankkeisiin kohdistuu epävarmuutta säästöpaineiden myötä, kun taas toimitilarakentaminen siirtyy kannattelemaan uudisrakentamista rajusti heikkenevän asuntorakentamisen sijaan.

Ruotsissa rakennustoimialan kehityksessä on merkittäviä alueellisia eroja. Byggföretagen arvioi, että NYABin keskeisellä markkina-alueella Norrbottenin läänissä investointien vuotuinen kasvu on noin 5 % sekä vuonna 2023 että 2024, kun taas monella muulla alueella arvioidaan päädyttävän jopa yli 10 % negatiiviseen kehitykseen. Rakennusinvestointien laskua myös Ruotsissa selittää merkittävissä määrin asuntorakentamisen raju pudotus, kun taas muun rakentamisen arvioidaan jatkuvan vakaalla tasolla.

Vihreään siirtymään kohdistuvat investoinnit pitävät NYABin energiarakentamisen näkymät positiivisina. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan teollisuudessa investoidaan vihreään siirtymään keskimäärin vähintään 3,3 miljardia euroa vuodessa. Lyhyellä aikavälillä alentunut sähkön hinta ja korkotason nousu voivat aiheuttaa uusiutuvaa energiaa koskevien investointipäätösten lykkäyksiä, mutta pitkällä aikavälillä energiarakentamisen arvioidaan olevan kovassa kasvussa. Fingrid kertoi maaliskuussa uusiutuvan sähköntuotannon liittymiskyselyiden kantaverkkoon olevan ennätystasolla. Vahvasti kehittyneen tuulivoiman lisäksi myös aurinkovoiman liittymiskyselyt ovat yli kolminkertaistuneet vuoden aikana.

Fingridin sähköjärjestelmävisiossaan esittelemien uusiutuvan energian lisääntymistä koskevien skenaarioiden mukaisesti myös kantaverkon vahvistustarpeet ovat fossiilisia polttoaineita korvattaessa mittavat. Fingridin nykyisen 3 miljardin euron investointisuunnitelman sekä Suomen ja Ruotsin välisten uusien sähkönsiirtoyhteyksien lisäksi tarvittavat investoinnit voivat yltää useisiin miljardeihin euroihin.

Osake ja osakkeenomistajat

NYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 706 658 238 osaketta koko katsauskauden ajan. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 3870 Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa ja sen osakekannasta 64,8 % oli hallintarekisteriin merkittyjen osakkeenomistajien omistuksessa.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2023 olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 34,1 %), Andament Group Oy (yhtiö, jossa hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa, omistusosuus 19,1 %) sekä Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %).

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

NYAB ja Mikkelin kaupunki allekirjoittivat huhtikuussa sovintosopimuksen, jolla sovittiin konserniyhtiö NYAB Finland Oy:n ja Mikkelin kaupungin omistaman liikelaitoksen, Mikkelin Vesilaitoksen, välinen oikeudenkäynnin kohteena ollut riita-asia. Mikkelin kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös tuli lainvoimaiseksi 11.5.2023, jolloin sopimus tuli voimaan. NYABille muodostuu toiselle vuosineljännekselle sopimuksen mukaista korvausta vastaava 9,2 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus ja noin 3,6 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus.

NYAB Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2023. Kokouksessa vahvistettiin tilikauden 2022 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille sekä päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkitsemisesta. Hallituksen jäseniksi valittiin aiemmat jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen ja Lars-Eric Aaro uudelleen, sekä uusina jäseninä Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman. Hallitus järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti Markku Kankaala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii Jan Öhman. Yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osakkeenomistajille myös 0,007 euron osakekohtainen pääomanpalautus, jonka maksupäivä oli 8.5.2023.

Konsernin tuloslaskelma (lyhennetty)

NYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 01–03/2023(3 kk) 01–03/2022 (3 kk) 01–12/2022 (12 kk) 
LIIKEVAIHTO 39 15211 613247 702
Liiketoiminnan muut tuotot 9471820 720
Materiaalit ja palvelut -31 153-8 622-195 630
Henkilöstökulut -7 057-3 183-26 320
Liiketoiminnan muut kulut -1 517-1 513-13 373
Poistot ja arvonalentumiset -6 522-1 364-20 858
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -7 003-2 35112 242
Rahoitustuotot ja -kulut -300-102-1 637
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta-399-2-30
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -7 701-2 45510 574
Oikaisut konsernijärjestelyistä00913
Tuloverot -354-122-3 092
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -8 056-2 5788 396

Konsernin tase (lyhennetty)

NYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 31.3.202331.3.2022 31.12.2022
Aineettomat hyödykkeet 200 799220 939206 576
Aineelliset hyödykkeet 14 99613 62715 277
Sijoitukset 16 3255 36816 734
PYSYVÄT VASTAAVAT 232 120239 935238 587
Vaihto-omaisuus 1 4672 8602 303
Pitkäaikaiset saamiset 1 62953343
Lyhytaikaiset saamiset 65 77746 93282 616
Rahoitusarvopaperit 353535
Rahat ja pankkisaamiset 13 57213 03313 828
VAIHTUVAT VASTAAVAT 82 48162 91499 125
VASTAAVAA 314 601302 849337 713
    
Osakepääoma 808080
Rahastot 273 235272 609273 235
Edellisten tilikausien tulos -10 947-19 777-18 964
Tilikauden tulos -8 056-2 5788 396
OMA PÄÄOMA 254 312250 336262 746
Varaukset 822 24783
Pitkäaikaiset lainat 17 0287 45111 303
Lyhytaikaiset lainat4 3771 8807 178
Muu lyhytaikainen vieras pääoma 38 80340 93556 402
VIERAS PÄÄOMA 60 20750 36674 883
VASTATTAVAA 314 601302 849337 713
#infrarakentaminen #nyab #rakentaminen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0