Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

SRV:n biodiversiteettitavoitteilla hallitaan rakennusalan ilmastovaikutuksia

23/06/2022, 09:28
SRV:n biodiversiteettitavoitteilla hallitaan rakennusalan ilmastovaikutuksia
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

SRV on määrittänyt kesäkuun aikana biodiversiteettitavoitteensa ja jatkossa yhtiö noudattaa lieventämishierarkiaa eli prioriteettijärjestystä luonnon monimuotoisuutta vähentävien vaikutusten hallinnalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ensisijaisesti ympäristölle koituvia haittoja pyritään välttämään kokonaan. Sen jälkeen vaihtoehtoina on haittojen vähentäminen, ennallistamis- tai hoitotoimenpiteet. Viimeisenä vaihtoehtona kompensoidaan haittoja eli toteutetaan suojelu- ja kunnostustoimenpiteitä. SRV soveltaa leventämishierarkiaa aina tapauskohtaisesti, jolloin lähtötasona on paikallinen ekosysteemi ja sen luontoarvot.

Uhkaa luonnon monimuotoisuutta

Ihmisen toiminta muokkaa ja pahimmassa tapauksessa uhkaa biodiversiteettia eli luonnon monimuotoisuutta. Kaksi merkittävintä ympäristöuhkaa ovat luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja ilmastonmuutos. Sen vuoksi rakennusalalla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten luonnon monimuotoisuutta pyritään tukemaan, säilyttämään ja eheyttämään. IPBES:n (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) määritelmän mukaan luontokadon viisi pääajuria ovat maan- ja merenkäyttö sekä niiden käytön muutokset, luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit.

SRV on määrittänyt omat luonnon monimuotoisuutta tukevat tavoitteensa, joilla pyritään välttämään ja vähentämään ympäristölle koituvia haittoja. Jatkossa yhtiön toiminnassa luodaan kaupunkiluontoa muun muassa alkuperäiskasvillisuutta suosimalla, kasvillisuuden kerroksellisuutta lisäämällä ja luomalla pesäpaikkoja hyönteisille sekä linnuille.

”Elinkaariviisaus on tapamme hillitä luonnon monimuotoisuuden pienenemistä. Esimerkiksi osassa kohteitamme voimme viherkatoilla ja viljelylaatikoilla tarjota kaupunkiluonnolle lisää muotoja toteutua. Tontilla olevaa puustoa ja maata hyödynnetään jatkossa mahdollisuuksien mukaan jättämällä esimerkiksi osa tontista luonnontilaan ja säilyttämällä pintavettä kerääviä luonnollisia painanteita. SRV on toteuttanut jo konkreettisia toimenpiteitä – muun muassa Helsingin Kalasataman tornien kansipihalla on jopa 50 eri kasvilajia”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Rakennusala suuressa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti noin 40 prosenttia maailman kaikista raaka-aineista ja aiheuttaa kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Sen vuoksi käytönaikainen energiankulutus sekä rakennusmateriaalit ja niiden hiilijalanjälki ovat erityisen merkittävässä roolissa ilmastovaikutusten pienentämisessä. Siksi rakennusmateriaaleihin kiinnitetään SRV:llä huomiota, ja materiaalien kehitystä seurataan aktiivisesti.

”Tavoitteena on kiertotalouden periaatteiden mukaisesti pyrkiä pitämään materiaalit mahdollisimman pitkään käytössä ja suosia pitkäikäisiä ja kestäviä materiaaleja. Rakentamisessa pyritään minimoimaan materiaalihukkaa ja kierrättämään ylijäämää”, Airaksinen sanoo.

SRV on mukana myös Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Yhtiö on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteisiin ja kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa vähähiiliseksi ja kiertotalouden mukaiseksi.

#srv
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0