Teollisuus Paperi
9 minuutteja luettu

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023

26/04/2023, 03:03
Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023
Stora Ensossa tiedostetaan, että tänä vuonna liiketoimintaympäristön odotetaan olevan merkittävästi haastavampi kaikille divisioonillemme.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Heikentyneiden markkinanäkymien vuoksi käytössä toimia marginaalien suojaamiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi.

Markkinanäkymät ovat heikkenemässä ja heikkeneminen kiihtyi ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella.

Q1/2023 (verrattuna Q1/2022)

•          Liikevaihto laski 3 % ja oli 2 721 (2 798) milj. euroa.

•          Operatiivinen liiketulos pieneni 53 % ja oli 234 (503) milj. euroon.

•          Operatiivinen liiketulosprosentti pieneni 8,6 %:iin (18,0 %).

•          IFRS-liiketulos laski 258 (394) milj. euroon.

•          Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,37) euroa ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,23 (0,35) euroa.

•          Liiketoiminnan rahavirta oli 254 (403) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 1 (224) milj. euroa.

•          Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen oli 1,3 (1,1). Tavoite on alle 2,0.

•          Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa (edelliset 12 kk) pieneni 16,5 %:iin (20,5 %). Tavoitetaso on yli 13 %.

Tärkeimmät tapahtumat

       Hollantilaisen De Jong Packaging Groupin hankinta saatiin päätökseen 6.1.2023.

•       Paper-divisioona lakkautettiin 1.1.2023.

•       Kiinassa sijaitsevan Beihain tehtaan suunniteltu myynti etenee suunnitelman mukaisesti.

•       Investointi Oulun tehtaan kuluttajapakkauskartonkilinjaan etenee aikataulun mukaisesti. Rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2024 aikana, ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2025 aikana.

•       Luottoluokituslaitokset Fitch ja Moody’s ovat muuttaneet Stora Enson luottoluokituksen näkymät ”vakaasta” ”positiiviseksi”. Investment Grade -luokitukset BBB- ja Baa3 pysyvät ennallaan.

•       Jatkuvien toimenpiteiden ansiosta laajuuksien 1 ja 2 CO2e-päästöt ovat vähentyneet 32 % vertailuvuodesta 2019.

•       Stora Enso sai tunnustusta kansainväliseltä voittoa tavoittelemattomalta CDP:ltä työstään toimitusketjun sitouttamisessa ilmastotyöhön.

Tulosohjeistus
Stora Enso on alentanut vuoden 2023 tulosohjeistustaan heikentyneiden markkinanäkymien vuoksi. Uusi ohjeistus on:
Stora Enson vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan merkittävästi pienempi kuin vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen (1 891 milj. euroa).

Näkymät
Markkinanäkymät ovat heikkenemässä ja heikkeneminen kiihtyi ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella. Kustannuspaineiden ja markkinoiden epävarmuustekijöiden odotetaan olevan selvästi haastavampia vuonna 2023 kuin vuonna 2022, mikä painaa yhtiön tulosta ja heikentää lyhyen aikavälin näkyvyyttä. Vuoteen 2022 verrattuna kustannusten nousun, erityisesti energian, puun ja kemikaalien osalta, odotetaan vaikuttavan konsernin marginaaleihin.

Koko pakkausmarkkina heikkenee tällä hetkellä. Etenkin aaltopahvin pintakartongin kysynnän odotetaan pysyvän heikkona, mutta myös kuluttajapakkauskartongissa on merkkejä heikkenemisestä nestepakkauskartonkia lukuun ottamatta.

Rakennusala on yhä haasteellinen, koska myönnettyjen rakennuslupien määrä laskee ja asuinrakentaminen vähenee. Tämän odotetaan vaikuttavan tilapäisesti Wood Products -divisioonan kysyntään kuluvana vuonna. Kuitupuun hinnannousun lisäksi globaalien sellumarkkinoiden heikkenemisen odotetaan vaikuttavan Biomaterials-divisioonaan. Kuitupuun markkinat ovat edelleen tiukat.

Marginaalien suojaamiseksi yhtiö valmistautuu tehostetulla kustannustenhallinnalla kysynnän vaihteluun. Muita toimenpiteitä, kuten hinnoittelu, tuotevalikoiman joustavuus, kapasiteetin ja varaston hallinta sekä hankinta ja logistiikka, on otettu käyttöön. Suomessa Stora Enso on käynyt neuvottelut mahdollisista tilapäisistä lomautuksista tuotantolaitoksillaan. Kysynnän vaihteluun voidaan vastata myös tuotannon joustolla.

Stora Enso on tehnyt laajoja muutoksia liiketoiminnan uudistamiseksi kolmen viime vuoden aikana uuden johdon ohjauksessa ja tarkka pääoman kohdentaminen on olennainen osa konsernin päivittäistä toimintaa. Paper-divisioonan lakkauttamisen myötä konserni koostuu nyt viidestä divisioonasta painopisteenään strateginen kasvu, jonka avulla luodaan pitkäjänteistä arvoa osakkeenomistajille ja asiakkaille.

Päätöksenteon hajauttaminen ja yleiskustannusten karsiminen jatkuvat. Investointeja on rajoitettu ja käyttöpääomaa hallitaan kassavirran turvaamiseksi ja vakaan taseen varmistamiseksi.

Stora Enso on nyt taloudellisesti, toiminnallisesti ja strategisesti valmiimpi hallitsemaan markkinoiden vaihtelujen vaikutuksia samanaikaisesti, kun se investoi kasvuun uusiutuvissa pakkauksissa, kestävissä rakennusratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

Tunnuslukuja

Milj. euroaQ1/23Q1/22Muutos % Q1/23–Q1/22Q4/22Muutos % Q1/23–Q4/222022
Liikevaihto 2 721  2 798  -2,7 % 2 864  -5,0  % 11 680 
Operatiivinen käyttökate 399  662  -39,8 % 515  -22,6  % 2 529 
Operatiivinen liiketulos 234  503  -53,5 % 355  -34,1  % 1 891 
Operatiivinen liiketulos, % 8,6 %  18,0 %   12,4 %   16,2 % 
Liiketulos (IFRS) 258  394  -34,6 % 705  -63,5  % 2 009 
Tulos ennen veroja (IFRS) 228  374  -39,1 % 666  -65,7  % 1 858 
Katsauskauden tulos (IFRS) 185  287  -35,4 % 584  -68,3  % 1 536 
Korolliset nettovelat 2 917  2 593  12,5 % 1 853  57,4  % 1 853 
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto ilman Forest-divisioonaa2 16,5 % 20,5 %  20,4 %  20,4 %
Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia, euroa 0,23  0,35  -33,4 % 0,32  -28,0 % 1,55 
Tulos/osake, euroa 0,24  0,37  -34,4 % 0,74  -67,7 % 1,97 
Nettovelan suhde operatiiviseen käyttökatteeseen2 1,3  1,1   0,7   0,7 
Henkilöstö keskimäärin 21 144  22 211  -4,8 % 21 004  0,7 % 21 790 

1 Metsäomaisuuden kokonaisarvo, mukaan lukien vuokratut maat ja Stora Enson osuus Tornatorista.
2 Edelliset 12 kuukautta

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tulosta:

Kahden viime vuoden ajan tuloksemme ovat olleet ennätyksellisiä ja olemme myös edistyneet uusiutuvien pakkausmateriaalien, kestävien rakennusratkaisujen ja biomateriaali-innovaatioiden kasvutavoitteissamme. Samaan aikaan olemme tehneet investointipäätöksiä parantaaksemme strategisten tuotantolaitostemme kilpailukykyä ja vähentäneet liiketoiminnan syklisyyttä luopumalla paperiliiketoiminnasta.

Tänä vuonna liiketoimintaympäristön odotetaan olevan merkittävästi haastavampi kaikille divisioonillemme. Useimpien tuotteidemme kysyntä on heikkoa tai heikkenemässä, ja markkinoilla on edelleen epävarmuutta.

Vuosineljänneksen aikana inflaatiopaineet ovat pysyneet ennallaan, ja olemme supistaneet tuotantoa alentaaksemme varastoja ja mukautuaksemme tämänhetkisiin markkinaolosuhteisiin. Meille tämä tarkoittaa tehostettua kustannusten hallintaa ja tarkkaa pääoman kohdentamista.

Pakkausmateriaaleissa on merkkejä koko vuoden kysynnän heikkenemisestä kaikissa käyttökohteissa nestepakkauksia lukuun ottamatta. Puutuotteissa haasteena ovat edelleen heikot rakennusmarkkinat, sillä rakennuslupia myönnetään vähemmän ja kotien korjausrakentaminen on hiipunut.

Sellumarkkinat ovat hidastuneet Kiinassa, ja myös paperin ja pakkausmateriaalien kysynnän lasku vähentää sellun tarvetta. Samalla globaalit varastot olivat vuosineljänneksen lopulla ennätyssuuret.

Lisäksi tämän vuoden aikana markkinoille on tulossa 4,5 miljoonaa tonnia uutta sellukapasiteettia, mikä rasittaa markkinoita entisestään. Kuitupuun markkinat ovat tiukat, mikä on seurausta Venäjän puuntuonnin päättymisestä ja kiristyneestä kilpailusta energiasektorilta.

Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksemme on suuri pettymys. Markkinoista johtuvan kysynnän vähentymisen ja kustannusten nousun lisäksi olemme kärsineet operatiivisista ongelmista sekä kuljetusalan lakoista Suomessa. Näissä olosuhteissa operatiivinen liiketuloksemme oli 234 miljoonaa euroa ja liiketulosprosenttimme 9 %.

Laskua viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta on 53 %. Liikevaihtomme oli 2 722 miljoonaa euroa, mikä on 3 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Odotamme markkinaolosuhteiden pysyvän muuttumattomina koko vuoden ajan, joten tuloksemme arvioidaan olevan merkittävästi edellisvuotta pienempi.

Teemme jatkuvasti toimenpiteitä katteemme suojaamiseksi supistamalla tuotantoa, pienentämällä kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia, hallinnoimalla käyttöpääomaa sekä tarkentamalla tuote- ja markkinavalikoimaamme sekä hinnoitteluamme.

Jatkamme edelleen päätöksentekomme hajauttamista, jotta divisioonat voivat hyödyntää asiakasmahdollisuuksia tehokkaammin. Tehostamme myös keskushallinnon toimintoja, jotta voimme vähentää kustannuksia, vahvistaa johtamista ja tehostaa toimintaa kaikkialla konsernissa.

Arvioimme myös jatkuvasti omaisuuseriämme, jotta voimme kehittää kustannustehokkuutta ja tarvittaessa tehdä uudelleenjärjestelyitä markkinaolosuhteisiin mukautumiseksi. Paper-divisioonan lakkauttamisen seurauksena olemme hiljattain muuttaneet konsernin rakennetta niin, että meillä on viisi divisioonaa kuuden sijasta. Painopaperien kysyntä heikkenee edelleen, joten suunnittelemme Anjalan paperitehtaan kapasiteetin pysyvää vähentämistä.

Strategisen tiekartan seuraaminen kurinalaisella kustannusten hallinnalla
Muutaman viime vuoden ajan olemme investoineet pitkän aikavälin kasvuhankkeisiin pakkausmateriaaleissa, puutuotteissa ja biomateriaali-innovaatioissa. Tämänhetkisestä liiketoimintaympäristöstä johtuen, rajoitamme uusia strategisia investointeja taseen ja kassavirran vahvistamiseksi.

Keskitymme tuottamaan pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajillemme ja asiakkaillemme perustuen jo tehtyihin investointipäätöksiin sekä operatiivisen toiminnan tehostamiseen.

Pyrimme jatkuvasti pääoman kohdentamisen optimointiin. Toimintojen jatkaminen Kiinan Beihaissa vaatisi merkittäviä investointeja kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Beihain tuotantolaitoksen myynti etenee hyvin, ja teemme läheistä yhteistyötä yhteisyrityskumppaniemme kanssa potentiaalisten ostajien kiinnostuksen kartoittamisessa.

Vapautuva pääoma tulee tukemaan jo tehtyjä investointipäätöksiä Euroopassa ja parantamaan pitkän aikavälin kannattavia kasvumahdollisuuksia.

De Jong Packaging Groupin hankinnan hyödyt alkavat näkyä. Saamme modernin kustannuskilpailukykyisen tuotantokoneiston ja vahvan ekosysteemin suhteellisesti hyvin markkinaheilahteluja kestävissä loppukäyttökohteissa, kuten maataloustuotteissa. Voimme myös pitkällä aikavälillä lisätä aaltopahvin pintakartongin jalostusta valmiiksi pakkauksiksi. Ajoituksen kannalta tällaisia mahdollisuuksia ei tule eteen kovin usein, ja meille tämä on merkittävä strateginen askel suuremman markkinaosuuden saamiseksi Länsi-Euroopassa.

Langerbruggen toisen paperilinjan muuntamisen osalta lykkäämme päätöstä siihen asti, kunnes aaltopahvin pintakartongin markkinaolosuhteet ovat suotuisammat.

Uuden kuluttajapakkauskartonkilinjan rakennustyöt Oulun tehtaalla etenevät hyvin. Mittakaavaedut ja uudet investoinnit sellutuotantoon tulevat parantamaan yleisesti kustannusrakennetta ja kilpailukykyä. Tehtaalla tulee olemaan johtava asema kustannuskilpailussa. Merikuljetukset suoraan tehtaalta ovat mahdollisia, ja samalla voidaan tarjota korkean marginaalin tuotteita.

Uuden linjan tuoma joustavuus antaa myös uusia kasvumahdollisuuksia nestepakkauskartonkien käyttökohteissa. Tuotevalikoimaa voidaan siirtää muista kuluttajapakkauskartonkitehtaista Ouluun, mikä virtaviivaistaa kartonkien tuotevalikoimaa ja parantaa tuottavuutta kaikissa kartonkia tuottavissa yksiköissä.

Pyrimme olemaan kuitupohjaisten pakkausmateriaalien maailmanlaajuinen markkinajohtaja premium-laadun käyttökohteissa. Sekä ensikuitu- että kierrätyskuitupohjaisen kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan kasvavan yli 11 miljoonaa tonnia maailmanlaajuisesti lähestyen 57 miljoonan tonnin kysyntää vuonna 2030. Oulun tehtaan investoinnin ansiosta voimme hyödyntää muovituotteiden korvaamisen trendiä ja kasvattaa toimintaamme maailmanlaajuisen myyntiverkostomme avulla sekä olemassa oleville että uusille asiakkaille.

Vihreä siirtymä vauhdittaa strategiaamme toteutumista
Stora Enson uusiutuville tuotteille on kasvavaa pitkän aikavälin kysyntää. Uskomme, että strategiamme auttaa meitä lisäämään markkinaosuuksia ja kasvamaan kestävästi myös syklisten markkinoiden aikana liiketoiminnan entistä joustavamman ja vahvemman perustan ansiosta.

Näinä epävakaina aikoina olen hyvin kiitollinen henkilöstömme sitoutumisesta innovatiivisiin tuotteisiin, taloudellisen ja operatiivisen tuloksen tekemiseen ja siihen, että he ovat mielekkäästi olleet mukana parantamassa ympäristöä ja sidosryhmäarvoa. Johtamalla ja toimimalla oikein arvojemme mukaisesti varmistamme liiketoiminnan kestävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.”

#metsäteollisuus #osavuosikatsaus #stora enso
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0